Адвокатският съвет на Адвокатска колегия- Ловеч, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо отчетно събрание на колегията на 25.01.2020г. в 9 ч. в заседателната зала на хотел " Президиум" - Ловеч, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2019г.

2.Отчет за дейността на Контролния съвет

3.Отчет за дейността на Дисциплинарния съд

4.Отчет за изпълнение бюджета на САК - Ловеч за 2019г. и приемане на бюджет за финансовата 2020г.

5.Приемане и гласуване на отчетите

6.Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната

При липса на кворум на основание чл. 81,ал. 4 от ЗА общото събрание ще се проведе от 10 ч. , същия ден, на същото място, при същия дневен ред.Поканват се членовете на колегията да участват лично или чрез писмено упълномощен представител.